ثبت شکایاتکاربران گرامی میتوانند از طریق راه ارتباطی زیر در جهت ثبت شکایت خود اقدام نمایند


3726 - 4253 - 013