قوانین و مقررات

قوانین و مقررات ونکا به شرح زیر می باشد