قوانین و مقررات


قوانین و مقررات ونکا به شرح زیر می باشد: